Strona główna

Dzisiaj na tablicy

INFORMACJA 

 Drodzy Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w okresie od dnia 29 marca do 9 kwietnia br.  żłobek będzie sprawował opiekę nad dziećmi rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Rodzice, których dzieci nie zostaną objętę opieką żłobkową mogą skorzystać 

z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Dyrektor żłobka

 

 

 

Drodzy Rodzice,

w związku ze wzrastającą na naszym terenie ilością zakażeń na COVID,

przypominamy o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa

obowiązujących w żłobku, a także o przestrzeganiu zaleceń 

i wytycznych zamieszczanych na stronach:

 

https://www.gov.pl/web/gis

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Wszystkie publikowane na tych stronach informacje

to oficjalne komunikaty.

W zakładce "Informacje dla Rodziców"

https://zlobeksiechnice.szkolnastrona.pl/p,27,informacje-dla-rodzicow

będą umieszczane informacje o zgłaszanych zakażeniach.

Dziękujemy za wszelkie przekazywane informacje dotyczące

stanu zdrowia dzieci, a także członków rodziny.

 

 

 

 

Aktualności