Deklaracja dostępności

Samorządowy Żłobek w Siechnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobeksiechnice.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

1. Brak formularza kontaktowego.

2. Brak opisów zdjęć i tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

 

Powody wyłączeń:

Strona internetowa została zaprojektowana przed wejsciem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Tarczewska, e-mail: mtarczewska@zlobek.umsiechnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 750 90 50 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowy Żłobek w Siechnicach,

ul. Adama Mickiewicza 16, 55-011 Siechnice

1. Teren żłobka jest ogrodzony. Wejscie na teren jest możliwe furtką od strony ulicy A. Mickiewcza oraz bramą wjazdową także od strony ulicy A.Mickiewicza. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno tzw. "główne" znajdujące się na wprost furtki, drugie boczne od strony parkingu. Aby wejść do środka należy wybrać odpowiedni przycisk w domofonie i poczekać na zgłoszenie.

2. Do głównego wejścia można dostać się schodami lub pochylnią. Pochylnia nie posiada poręczy. Do drzwi bocznych prowadzą schody.

3. W budynku nie ma platformy przyschodowej, nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Budynek jest parterowy. Korytarze są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

5. W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

6. Na parkingu przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania psów, który nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

10. W budynku nie ma możłiwości skorzystania z usług tłumacza migowego. 

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.